వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

ముగిసిన గవర్నర్ నరసింహం పదవీ కాలం..

September 1, 2019